0723939454
 

פירוק חברה לא פעילה

פירוק חברה לא פעילה

חברה שמפסיקה לפעול באופן מעשי היא עדיין ישות קיימת מבחינה משפטית, וחלות עליה כל החובות של חברה פעילה. בפרט נדרשת חברה שכזו להמשיך ולהגיש דוחות ולשלם אגרות שונות, גם אם לא מתבצעת במסגרתה שום פעילות בפועל (ואי תשלום האגרות עלול לגרור קנסות, הליכי גבייה וצעדים לא נעימים נוספים כלפי הבעלים). בהתאם מומלץ במקרים אלה לנקוט בהליך שנקרא פירוק חברה.

בניגוד למצב שבו נושיה של חברה מבקשים להביא לסוף קיומה, פירוק מרצון של חברה לא פעילה הוא הליך שמתבצע מרצונם של בעלי החברה – ועם ליווי משפטי של עורך דין מיומן ובעל ניסיון נרחב בתחום המסחרי ניתן להשלים אותו תוך מספר חודשים עד שנה (בהתאם להיקף הנכסים והתחייבויות של החברה).

שלבים לפירוק חברה לא פעילה

השלבים העיקריים בפירוק של חברות לא פעילות הם הגשת תצהיר המעיד על כושר הפירעון של החברה (תצהיר אשר מוגש לרשם החברות ונחתם על-ידי הדירקטורים), כינוס אסיפה של בעלי המניות (על-מנת ליידע אותם בדבר ההחלטה לפרק את החברה), מינוי מפרק, קבלת אישור מרשם החברות על מינוי המפרק (שתפקידו הוא לממש את הנכסים שברשות אותה חברה לא פעילה ולסלק כל התחייבות שהיא עדיין לא השלימה), השלמת פעולת המפרק, כינוס אסיפה סופית והגשת דו"ח מסכם לרשם החברות.

כמו כן ניתן לבקש פטור מתשלום האגרה השנתית עבור התקופה שבה החברה עדיין הייתה קיימת אבל למעשה לא קיימה כל פעילות עסקית שהיא. בקשה שכזו מוגשת בצירוף תצהיר של הדירקטורים על היעדר הפעילות, וכן אישורים רלוונטיים מרשויות המס (נציבות מס הכנסה, מס ערך מוסף) או לחילופין מטעם רואה החשבון המבקר של החברה.

חשוב להדגיש כי גם אם מדובר בפירוק מרצון, ובחברה שממילא לא ביצעה בפועל פעילות עסקית, אולם גם כך ייתכנו מהמורות משפטיות לאורך הדרך, וכדי שלא להיתקל בקשיים שלא לצורך כדאי להיעזר בעורך דין מומחה לפירוק חברות.