0723939454
 

פירוק חברה מרצון אגרה

הגעתם לעמוד בנושא של פירוק חברה מרצון אגרה. במסגרת הליך פירוק חברה עקב רצונם של בעלי המניות בכך, נדרש תשלום אגרה עבור פרסום ברשומות – יש להודיע באופן רשמי על מינוי המפרק לחברה וכן יש להודיע באופן רשמי על כינוסה של אסיפת בעלי המניות השנייה שבה יציג המפרק את סיכום עבודתו והפירוק יאושר סופית. פירוק חברה מרצון חוסך את הצורך להמשיך ולשלם אגרה שנתית לרשם החברות. עבור חברות שלא היו פעילות עוד קודם הפירוק ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרות עבור אותן שנים בהן החברה הייתה קיימת פורמלית אך לא פעילה, וזאת על בסיס אישור מתאים מטעם רשות המסים או מרואה חשבון.

חוזה עסקי

בבסיס של כמעט כל פעילות עסקית נמצא חוזה, שמסדיר את היחסים בין כל מי ששותף בדרך כזו או אחרת לאותה פעילות ומעגן אותם באופן מפורט וברור.

לפרטים נוספים