0723939454
 

פירוק חברה מרצון בע"מ

דף זה הינו בנושא פירוק חברה מרצון בע"מ. חברה בערבון מוגבל הינה ישות משפטית נפוצה מאוד לצורך פעילות עסקית וזאת לנוכח יתרונותיה המשמעותיים. פירוק חברה בע"מ עקב רצון בעליה אפשרי אם לחברה כושר פירעון מלא של כל ההתחייבויות והשעבודים. במקרה שכזה יוגש לרשם החברות תצהיר כושר פירעון, תכונס אסיפה כללית של בעלי המניות החברה, ייבחר מפרק שישתמש בנכסים שברשות החברה בע"מ על-מנת לפרוע את כל החובות וכל השעבודים, תכונס אסיפה נוספת של בעלי המניות שבה יציג המפרק את עיקרי עבודתו ויגיש דוח מסכם, דוח זה יישלח גם לרשם החברות ולאחר שהוא יאושר על-ידו הסטטוס של החברה ישונה ל"מחוסלת" והיא תחדל מלהתקיים.

חוזה עסקי

בבסיס של כמעט כל פעילות עסקית נמצא חוזה, שמסדיר את היחסים בין כל מי ששותף בדרך כזו או אחרת לאותה פעילות ומעגן אותם באופן מפורט וברור.

לפרטים נוספים