0723939454
 

פירוק חברה מרצון הנחיות

הגעתם לעמוד שעוסק בנושא פירוק חברה מרצון הנחיות. בעלי חברה רשאים לפרק אותה אם מבחינתם הפלטפורמה העסקית שהקימו הגיעה לכלל מיצוי, וזאת כל עוד יש ביכולתה לפרוע את כל ההתחייבויות שהחברה לקחה על עצמה. הליך פירוק חברה מרצון יש לבצע על-פי ההנחיות המדויקות של רשם החברות, וזאת על-מנת להשלים אותו ללא עיכובים מיותרים. השלב הראשון הוא הגשת תצהיר כושר פירעון חתום ע"י הדירקטורים של החברה, לאחר מכן יש לכנס אסיפה של בעלי המניות שבה ייבחר המפרק של החברה. יש ליידע את רשם החברות בדבר זהות המפרק וכן לפרסם זאת ברשומות. כשהמפרק מסיים להשתמש בנכסי החברה על-מנת לפרוע את חובותיה תכונס אסיפה נוספת של בעלי המניות. יש לפרסם הודעה על כך ברשומות. הדו"ח שמציג המפרק בפני בעלי המניות מאושר על-ידם ונשלח גם לרשם החברות. לאחר מכן ניתן להכריז על החברה כ"מחוסלת".

חוזה עסקי

בבסיס של כמעט כל פעילות עסקית נמצא חוזה, שמסדיר את היחסים בין כל מי ששותף בדרך כזו או אחרת לאותה פעילות ומעגן אותם באופן מפורט וברור.

לפרטים נוספים