0723939454
 

פירוק חברה מרצון טפסים

דף זה עוסק בנושא של פירוק חברה מרצון טפסים. במסגרת ההליך של פירוק חברה בשל רצונם של בעלי המניות שלה, יש למלא מספר טפסים. חשוב להקפיד על ביצוע ההליך הפורמלי באופן מדויק לחלוטין, וזאת על-מנת למנוע עיכובים שלא לצורך. טופס אחד הוא תצהיר כושר פירעון, שבו מעידים הדירקטורים של החברה (או בעל המניות היחיד שלה, אם מדובר על חברת יחיד) כי לחברה יכולת לעמוד בכל ההתחייבויות שלה. טופס אחר הוא הודעה בדבר מינוי מפרק לחברה, ועוד טופס במסגרת הליכי פירוק חברה מרצון הוא הודעה על חיסולה של חברת יחיד במסלול מקוצר. טופס חשוב נוסף הוא הודעה על קיומה של אסיפת בעלי המניות הסופית שבה מוגש להם הדוח של המפרק ומאושר סופית הפירוק ע"י בעלי המניות.