0723939454
 

פירוק חברה מרצון ע"י נושים

עמוד זה עוסק בנושא של פירוק חברה מרצון ע"י נושים. כשחברה אינה יכולה לפרוע את התחייבויותיה, רשאים הנושים שלה לתבוע את פירוקה. אם בעלי המניות מסכימים לכך, יבוצע הליף פירוק חברה מרצון ע"י נושים. במצב זה מכונסות באותו יום, או בהפרש של יום, שתי אסיפות – האחת של בעלי המניות בחברה והשנייה של הנושים. הנושים רשאים למנות מפרק לחברה, ואם לא יעשו זאת, ימונה לתפקיד מפרק שבחרו בעלי המניות. המפרק מכנס את כל הנכסים שברשות החברה ומשתמש בהם על-מנת לפרוע את ההתחייבויות שלה בהתאם לסדר הקדימויות הקבוע בחוק. לאחר השלמת עבודתו הוא מגיש לאסיפה הסופית של הנושים ושל בעלי המניות דו"ח מסכם, ולאחר שהוא מאושר באסיפה הוא נשלח גם לרשם החברות. אישור של רשם החברות הוא למעשה השלב האחרון בהליך הפירוק.