0723939454
 

פירוק חברה פטור מאגרה

פירוק חברה פטור מאגרה

פירוק חברה פטור מאגרהכל חברה, גם אם אינה פעילה וגם אם כלל אין לה חשבון בנק ותיקים במע"מ ובמס הכנסה, מחויבת בתשלום אגרה שנתית. הדרך היחידה לבטל חובה זו, כמו גם חובת הגשת דיווח שנתי לרשם החברות, היא לבצע הליך פירוק מרצון. במסגרת הליך זה ניתן גם לבקש פטור מתשלום האגרות לכל השנים הקודמות שבהן לא בוצעה במסגרת החברה פעילות עסקית כלשהי.

מהן הסנקציות כנגד חברות שלא משלמות אגרות?

כדאי לדעת שבעבר רשאי היה רשם החברות למחוק את רישומן של החברות שלא ביצעו כל פעילות ובכך בעצם לפטור אותן מחובת תשלום האגרה השנתית. מאז כניסתו לתוקף של חוק החברות החדש, בשנת 2000, הליך זה אינו אפשרי יותר – ועל כן האחריות לסיים באופן פורמלי ומסודר את פעילותה של החברה מוטלת על בעליה.

יודגש כי אי תשלום אגרות ואי הגשת דוחות שנתיים עלולים להוביל הן להטלת קנסות כבדים על הדירקטורים של החברה באופן אישי, והן להכרזה על החברה כ"מפרת חוק" – הכרזה שמונעת מבעליה את האפשרות לרשום חברות חדשות.

כיצד מקבלים פטור מאגרה במסגרת פירוק מרצון של חברה?

במסגרת הליכי פירוק חברה פטור מאגרה ניתן עבור כל שנה שבה לא בוצעה פעילות עסקית במסגרת החברה. על-מנת לקבל פטור זה יש להגיש בקשה ספציפית לרשם החברות, תצהיר (מאומת כחוק בפני עו"ד) ואישורים מטעם מס הכנסה ומע"מ לגבי היעדר פעילות עסקית בשנים שלגביהן מבוקש הפטור. אופציה נוספת היא הגשת אישור מרואה החשבון המבקר של החברה והעתקי דוחות המס במקום הצגת אישורים של רשויות המס. בכל מקרה מומלץ לבצע את ההליך בעזרת עורך דין מומחה לתחום זה – לעו"ד גיא קולן ניסיון נרחב בליווי הליכי פירוק מרצון של חברות ובקבלת פטור מאגרות.